03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ГІДРОБІОНІКИ ТА КЕРУВАННЯ ПРИМЕЖОВИМ ШАРОМ

     Відділ створено в 1965р.

     Першим його керівником був Лауреат державної премії СРСР професор Л.Ф.Козлов (1927-1988рр.), він очолював відділ в період з 1965р. по 1988р. Професор Л.Ф.Козлов був визначним вченим в області гідродинаміки суден та теорії примежового шару. В його роботах одержано розв’язки численних задач в цьому напрямку, які отримали визнання як в нашій країні, так і закордоном. Під його науковим керівництвом у відділі було створено наукову школу наступного покоління вчених, які визначали і продовжують визначати наукове обличчя Інституту гідромеханіки НАНУ в області пристінних течій.

    З 1988р. по 2000р. відділ очолював д.т.н. В.В.Бабенко, а з 2000р. відділом керує член кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор Г.О.Воропаєв.

      В даний час у відділі працюють 13 осіб, серед яких один доктор наук і сім кандидатів наук; за останній час у відділі підготовано і захищено чотири кандидатські дисертації.

Основні наукові напрямки:

  • фундаментальні та прикладні аспекти пристінних течій;
  • гідробіоніка - дослідження кінематики та енергетики руху, пристосувальних властивостей швидкохідних риб і водних тварин, необхідних для розробки концепції тел мінімального опору при різних швидкостях руху.

   За останні 10 років традиційна тематика відділу дещо змінилася. Акцент досліджень перенесено на вивчення тонкої структури вихрових та хвильових збурень в пристінних зсувних течіях, на вивчення процесів утворення, розвитку та взаємодії вихрових збурень, їх просторово-часових масштабів, які визначають інтегральні характеристики тіл. Разом з тим, розширено коло задач як в область трансзвукової й надзвукової динаміки, так і в область прикладної гідромеханіки. Виконано цикл досліджень імпульсних високошвидкісних ежекторів, де одержано профілі каналів, які забезпечують високі коефіцієнти ежекції при імпульсному витіканні газу. Розроблено нову методику та її апаратне забезпечення для визначення параметрів хвильових полів у обмежених акваторіях, обробки одержуваних даних у реальному масштабі часу. Одержані результати в даний час знаходять використання у госпрозрахункових тематиках.

   Традиційно всі наукові задачі пристінних течій рідких середовищ формулюються і розв’язуються комплексно, об’єднуючи аналітико-чисельні та експериментальні методи розв’язання поставлених задач.

     Останнім  часом основні  зусилля співробітників  відділу спрямовано на вивчення тонкої структури вихрового пристінного потоку на структурованій поверхні. Під структурованими поверхнями мається на увазі обтічні поверхні з регулярним рельєфом, на геометричні параметри яких накладено певні обмеження в залежності від форми обтічних тіл і поставленої задачі – або по зниженню опору тіла, або по посиленню теплообміну на його поверхні.

     Відділ має відповідну матеріальну базу: гідродинамічну трубу з робочим відрізком 400*400*2000мм та робочим діапазоном швидкостей потоку від 0.3м/с до 3.0м/с, з системою тензометричного вимірювання сил та моментів, термоанемометричною апаратурою для вимірювання полів швидкості та апаратурою для вимірювання полів тиску та пульсацій тиску в потоках, системою збору та обробки експериментальних даних в реальному масштабі часу, системою та методикою візуалізації потоків.

Презентація, присвячена 50-річчю відділу ГБ та КПШ