Н.С.Городецька, М.С.Щербак, В.І.Нікішов
Вплив симетрії підводної перешкоди на поширення поверхневих гравітаційних хвиль

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 1, (2016) с.16-30
Викладено особливостi методу полiпшеної редукцiї, стосовно до задачi про розсiювання поверхневих гравiтацiйних хвиль на доннiй неоднорiдностi у виглядi прямокутної призми. Вiдомий метод розв’язання подiбних задач на основi розвинення розв’язку в ряд власним функцiям у роботi модiфiковано шляхом видiлення особливостi по швидкостi в околi кутових точок перешкоди. Це дозволило асимптотично оцiнити внесок мод високих порядкiв. Показано переваги запропонованого методу в порiвняннi iз звичайною редукцiєю. Приведено результати розрахункiв коефiцiєнтiв вiдбиття та проходження для рiзних глибин каналу до i пiсля перешкоди.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневi хвилi, розсiювання, перешкода, власнi функцiї
МОВА ТЕКСТУ: російська