В.І.Нікішов, І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький
Еволюція та трансформация поверхневих гравітаційних хвиль у береговой зоні

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.63-70
Наведено результати моделювання поверхневих гравiтацiйних хвиль, якi приходять з глибокої води в прибережну зону, що характеризується довiльною донною топографiєю. Дослiдження проводиться на основi променевої теорiї i зводиться до розв'язання задачi Кошi. Допускається наведення донної топографiї як в аналiтичному виглядi, так i в дискретному. Проведено тестування алгоритму на деяких вiдомих точних розв'язках i наведено розрахунки для конкретного узбережжя Чорного моря. Моделюється осаджування частинки у хвильовому потоцi на основi задачi Кошi i дано спiвставлення з одержаними експериментальними результатами. Наведено результати теоретичних та експериментальних дослiджень переформування укосу внаслiдок седiментацiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі гравiтацiйні хвилі, прибережна зона, хвильовий потік
МОВА ТЕКСТУ: російська