В.С.Малюга
Чисельне дослідження течії в каналі з двома послідовно розташованими стенозами. Алгоритм розв'язання

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.45-62
Oписано алгоритм чисельного розв'язання повної системи нестаціонарних рівнянь Навьє-Стокса для нестисливої рідини, що грунтується на методі скінчених об'ємів. Рівняння розв'язуються в нерухомій декартовій системі координат. Використовуються різничні схеми, що мають другий порядок точності у просторі і за часом. Для дискретизації конвективних членів використовується схема Chakravarthy-Osher. Чисельний алгоритм розроблено для тривимірної неструктурованої сітки. Отримана система лінійних алгебраїчних рівнянь лінеарізується і розв'язується за алгоритмом PISO. Для розв'язання відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь застосовуються ітераційні солвери, що базуються на методах спряжених/біспряжених градієнтів з передобумовленням, які можна знайти у відкритих бібліотеках, доступних в репозитарії NetLib [62]. Описаний чисельний алгоритм використано для прямого чисельного моделювання течії рідини в каналі з двома послідовно розташованими стенозами за різної ширини канала в області між стенозами. Встановлено, що за досить малої ширини міжстенозної частини канала в міжстенозній області генеруються симметрично розташовані вихори. А за досить великої ширини у певному діапазоні чисел Рейнольдса два ряди вихорів, що генеруються течією в міжстенозній області, організуються в шаховому порядку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне розв'язання, метод скінчених об'ємів, ітераційні солвери, стеноз, вихори
МОВА ТЕКСТУ: російська