І.Т.Селезов, Л.В.Морозова
Узагальнення задачі збудження і розповсюдження потенциалу дії по нервовому волокну

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.75-83
Представлено узагальнення задачi про розповсюдження нервого збудження в рамках моделi Ходжкiна-Хакслi. Отримано точний аналiтичний розв'язок задачi на основi iнтегрального перетворення Лапласа та теореми Ефроса для випадку, коли вхiдний (початковий) iмпульс збудження вiдхиляється вiд функцiї Хевiсайда. Проведено порiвняльний аналiз розрахункiв з результатами, отриманими ранiше для випадку збуджуючої функцiї Хевiсайда. Детально аналiзується вплив вiдхилення при наближеннi до розвязку, якiй вiдповiдає функцiї Хевiсайда.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
модель Ходжкіна-Хакслі, перетворення Лапласа, функція Хевісайда
МОВА ТЕКСТУ: російська