О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух точкового вихора в шарi скiнченої товщини стратифiкованого середовища, обмеженого твердими границями

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.68-75
Розв'язана лiнiйна задача про вимушений стацiонарний рух двовимiрного точкового вихора в шарi скiнченої товщини лiнiйно стратифiкованої рiдини. Розв'язок одержано у виглядi квадратур. Показано, що зi зростанням градiєнта густини кiнематична картина течiї в около i далi за вихором може iстотно змiнюватись. Гiдродинамiчна складова сили опору, обумовлена стратифiкацiєю, з її посиленням має тенденцию швидко зростати.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
точковий вихор, стратифікована рідина, сила опору
МОВА ТЕКСТУ: українська