В.Н.Глушко
Дослідження впливу параметрів морського хвилювання на величину тяги, що створюється хвильовим рушієм у виглядi коливного крила з пружним закріпленням

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.47-53
Наведено результати експериментального дослiдження хвильового рушiя з робочим органом у виглядi пiдпруженого коливного крила. Графiчно представленi залежностi сили тяги Fср коливного крила вiд параметрiв хвилювання - рiзних довжин lв i висот hв хвиль. Показано вплив жорсткостi пружного закрiплення коливного крила на величину створюваної їм сили тяги Fср.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська