І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.С.Малюга
Особливості течії рідини в каналах зі стенозами

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.17-30
Дослiджено течiю в'язкої нестисливої рiдини у плоскому каналi за наявностi в ньому двох послiдовно розташованих стенозiв (звужень) на основi чисельного розв'язання нестацiонарних рiвнянь Навьє-Стокса. Алгоритм чисельного розв'язання базується на методi скiнченних об'ємiв з використанням TVD схем для дискретизацiї конвективних членiв. Проаналiзовано характер течiї в областi мiж стенозами в залежностi вiд числа Рейнольдса. Зокрема показано, що в певному дiапазонi чисел Рейнольдса з'являються характернi вихровi структури в зсувних шарах на межi струї i порожнин (нiш), утворених стенозами. В результатi цього з'являються стiйкi перiодичнi антисиметричнi автоколивання профiля швидкостi на виходi з отвору другого стенозу, якi принципово можуть бути джерелом звукових коливань у каналi. Визначено залежнiсть чисел Струхаля автоколивань профiля швидкостi вiд числа Рейнольдса.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська