В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання нестаціонарної турбулентної течії з відривом над западиною та всередині западини

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.28-41
Тривимiрний турбулентний потiк нестисливої рiдини над та всерединi прямокутної двохвимiрної западини в каналi чисельно дослiджується за допомогою LES-технологiї та пристiнної моделi. Спiввiдношення довжини до ширини западини становить 2, число Рейнольдса для западини дорiвнює 3360 та число Рейнольдса на ``входi'' є 20450 для турбулентного пограничного шару. Великомасштабне поле течiї одержується шляхом прямого iнтегрування фiльтрованих тривимiрних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рiдини, використовуючи кiнцево-рiзницевий метод. Маломасштабнi рухи параметризованi за допомогою динамiчної ``змiшаної'' моделi. Число використаних сiткових вузлiв є 2192103. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкiсть, фазово-осереднену швидкiсть, турбулентнi напруги, кiнетичну енергiю турбулентностi та пiдсiдковi ефекти. Узгоджуванiсть обчисленних профiлiв середньої швидкостi i турбулентних статистик з експериментальними результатами є доброю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська