А.А.Гуржий
Класифікація взаємодії двох осесиметричних вихревих кілець Дайсона в нескiнченній цилiндричній трубі

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.8-20
Розглядається задача про взаємодiю системи вiсесиметричних вихрових кiлець внутрi нескiнченної цилiндричної поверхнi (труби), заповненої iдеальною нестисливої рiдиною. Рiвняння руху вихорiв має гамiльтонову структуру i два незалежнi iнварiанти руху, якi виражають закон збереження iмпульсу уздовж осi руху i закон збереження кiнетичної енергiї руху кiлець. Дослiдження показують, що два вихровi кiльця можуть утворювати стацiонарну структуру, яка рухається з постiйною осьовою швидкiстю уздовж труби. У разi однакових по знаку iнтенсивностей вихорiв кiльця можуть брати участь у разовiй i перiодичнiй взаємодiях. Сформовано систему нелiнiйних рiвнянь, яка дозволяє визначити область допустимих початкових параметрiв вихорiв для перiодичного руху. Вихровi кiльця з протилежними по знаку iнтенсивностямi так само можуть рухатись по перiодичних траєкторiях. Побудовано областi початкових параметрiв вихрових кiлець для кожного з можливих типiв руху двох осесиметричних вихорiв з протилежними по знаку iнтенсивностямi в круглiй трубi, заповненiй iдеальною нестисливою рiдиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська