В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного пограничного шару за руйнiвниками вихорових структур

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.44-58
Турбулентний пограничний шар на пласкiй пластинi за руйнiвниками вихрових структур (схема ``тандем'') чисельно моделюється за допомогою LES-технологiї для чисел Рейнольдса Re=12934 та Rex= {940000-1252884}. Великомасштабне поле течiї одержується шляхом прямого iнтегрування фiльтрованих тривимiрних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рiдини, використовуючи кiнцево-рiзницевий метод. Маломасштабнi рухи параметризованi за допомогою динамiчної ``змiшаної''\, моделi. Число використаних сiткових вузлiв є 673 x 97 x 193 . Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкiсть, турбулентнi напруги, кiнетичну енергiю турбулентностi, коефiцiєнт поверхневого тертя та пiдсiтковi ефекти. Руйнiвники вихорових структур (схема ``тандем'') зменшують коефiцiєнт поверхневого тертя на 15 % (у порiвняннi з турбулентним пограничним шаром без руйнiвникiв вихорових структур). Узгоджуваннiсть обчисленних профiлiв середньої швидкостi i турбулентних статистик з експериментальними результатами є доброю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська