Г.Ф.Золотенко
Про рівняння гідродинаміки, які вiднесені до рухомих осей

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.16-43
Методами аналiтичної механiки виводяться рiзнi форми рiвнянь руху iдеальної однорiдної рiдини, стисливої та нестисливої, вiднесенi до однiєї i тiєї самої рухомої системи координат, i встановлюються їхнi взаємозв'язки. Знайдено новi форми рiвнянь у рухомих осях, у тому числi рiвняння ``абсолютного руху рiдини у рухомiй системi координат'', що вiдрiзняється вiд однойменного класичного рiвняння. Запропоновано класифiкацiю рiвнянь, вiднесених до рухомих осей. Сформульовано та доведено загальне твердження про спiвпадiння (за певних умов та з точнiстю до перетворення зсуву просторових змiнних) класичного рiвняння вiдносного та нового рiвняння абсолютно-вiдносного рухiв рiдини. Це твердження iлюструється на прикладах руху системи координат по поверхнi Землi та кутових коливань бака з рiдиною у лабораторних умовах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська