Є.І.Нікіфорович
Aсимптотичні особливості рівнянь пограничного шару з врахуванням сил плавучості

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.93-102
В роботi розроблений новий пiдхiд до вивчення розвитку течiї з силами плавучостi на основi методiв асимптотичних розкладень якi зрощуються. Нелiнiйна взаємодiя мiж об'ємним джерелом завихреностi термодинамiчного походження та поверхневим джерелом завихреностi внаслiдок умов прилипання визначає новий клас просторово-часових маштабiв, явним чином залежних вiд сили плавучостi. Запропонована класифiкацiя можливих сценарiїв розвитку пограничного шару над пластиною, що нагрiвається/охолоджується, включаючи перехiд до трьохмiрностi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська