Г.О.Воропаев, К.К.Чан, K.С.Юн
Структура вимушених збурень в ламiнарному примежовому шарi при джерелі збурень на поверхні, що обтікається

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.52-68
Розглянуто формування збурених полiв швидкостi та тиску в ламiнарному примежовому шарi на поверхнi, що деформується, на основi системи рiвнянь, за описаних у рухомiй системi координат, зв'язанiй з поверхнею що деформується. Одержано залежностi амплiтудних характеристик збурень швидкостi i тиску вiд фазової швидкостi та довжини хвилi поверхнi що деформується. Одержано критичнi значення фазових швидкостей в залежностi вiд числа Рейнольдса, при яких змiнюється напрямок енергетичного потоку вiд осередненого руху до пульсацiйного. Показано принципову вiдмiннiсть тримiрного збуреного поля швидкостей в примежовому шарi вiд двомiрного.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська