Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Метод розрахунку кавiтацiйної течії в вихоровому набiгаючому потоці

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.54-62
Запропоновано чисельно-аналiтичний метод розрахунку кавiтацiйного обтiкання криволiнiйного контура довiльно завихреним набiгаючим потоком. Завихрила, розподiлена у потоцi безперервно, замiнюється дискретною, зосередженою на лiнiях струму, а течiя в каналах, утворених лiнiями струму, вважається безвихревою. Одержанi аналiтичнi рiшення для безвихревої течiї в каналах i кавiтацiйного обтiкання контура струменем кiнцевої ширини, зв'язанi мiж собою граничними умовами, витiкаючими з умов взаємодiї. Чисельна процедура грунтується на методi послiдовних наближень i застосована для аналiзу впливу градiєнта швидкостi в приграничному шарi на параметри кавiтацiйної течiї. Показано, що при заданiй довжинi каверни iз збiльшенням товщини граничного шару число кавiтацiї i коефiцiєнт опору iстотно зменшуються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська