Н.М.Кізілова
Фiльтрацiя рiдини в мікроциркуляційній чарунці листка рослини: отримання і дослідження моделі з зосередженими параметрами

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.33-43
Дослiджується стацiонарна фiльтрацiя в'язкої нестисливої рiдини в системi, що складається з каналу з прониклими стiнками, що оточений неоднорiдним анiзотропним пористим середовищем. Рух рiдини по каналi та у середовищi визначається градiєнтами гiдростатичного й осмотичного тискiв. Задача має вiдношення до течiї рiдини в провiдних елементах i тканинах листкiв рослин, а розглянута система є узагальненням цилiндра Крога для рослинної тканини. Шляхом осереднення вихiдної системи рiвнянь отриманi спiввiдношення для квазiодновимiрної моделi. Дослiджено рiзнi режими поводження динамiчної системи при рiзних параметрах моделi. Отримано вираження для середнiх по каналу та середовищi тискiв, об'ємної витрати i концентрацiй осмотично активної компоненти.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська