A.U.Thor
Часткова кавiтацiя на видовжених тiлах

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.64-75
Дослiджується часткова кавiтацiя на видовжених осесиметричних тiлах в iдеальнiй нестисливiй невагомiй рiдинi. Завдяки простотi рiвняння першого наближення вдалося пояснити низку ефектiв та розрахувати одразу декiлька осесиметричних каверн на одному тiлi. Показано, що каверни можуть бути не тiльки елiпсо-, але i гiперболоподiбними, знайдено вiдповiднi областi чисел кавiтацiї. З використанням лiнiйної" та нелiнiйної постановок розрахованo форми увiгнутих осесиметричних каверн. Деякi з одержаних довгих каверн не потребують замикача i можуть використовуватись для iстотного зменшення загального опору тiл, якi рухаються у водi з великими швидкостями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська