В.M.Kушнір, С.В.Федоров
Нестаціонарна в'язка течія навколо трубопроводу, що розташований поблизу поверхні дна

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.54-63
Розглядається краєва задача взаємодiї поля поверхневих хвиль з пiдводним трубопроводом при довiльному зазорi мiж поверхнею дна та трубою. Використовуються спiввiдношення нестацiонарного в'язкого обтiкання та поверхневих лiнiйних хвиль малої амплiтуди (хвиль Ейрi). Виконанi чисельнi експерименти для разрахунку полiв хвильових швидкостей, горизонтальних та вертикальних сил, дiючих на трубопровiд при рiзних значеннях фази хвильового збурення та вiдносного зазору мiж трубопроводом та поверхнею дна. Чисельнi експерименти показали гарну збiжнiсть разрахованих значень гiдродинамiчних коефiцiєнтiв з результатами лабораторних експериментiв [1] при великих значеннях чисел Келегана-Карпентера K, що вiдповiдають розвиненiй турбулентнiй течiї (K > 5).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська