C.І.Кріль, В.П.Берман
До питання про вплив концентрації твердих частинок суспензiї на швидкость їх седиментацiї

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.41-47
Запропоновано новий пiдхiд до визначення швидкостi падiння безлiчi завислих твердих частинок у рiдинi, в основу якого покладена аналогiя з ефективною в'язкiстю суспензiї. Одержано просту залежнiсть для визначення вiдносної швидкостi седиментацiї стоксових частинок та установлено ступiнь впливу об'ємної концентрацiї i форми частинок на величину цiєї швидкостi. Наведенi результати зiставлення експериментальних значень швидкостi седиментацiї з розрахунковими.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська