Ю.Н.Koнoнoв, Е.А.Татаренко
Вiльнi коливання двошарової рiдини з пружними мембранами, якi розташованi на вiльнiй та внутрiшнiй поверхнях

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.48-54
Побудовано аналiтичний розв'язок плоскої задачi гiдропружностi, яка описує взаємозв'язанi вiльнi коливання двошарової iдеальної нестисної рiдини в прямокутному каналi та плоских мембран, якi розташованi на вiльнiй та внутрiшнiй поверхнях рiдини. Одержана умова стiйкостi пов'язаних коливань рiдин та мембран. Розглянуто випадки, коли мембрана знаходиться тiльки на вiльнiй або внутрiшнiй поверхнi рiдини. Проведенi чисельнi дослiдження власних частот. На основi метода Бубнова-Гальоркiна побудовано наближене рiшення задачi, що розглядається. В результатi порiвняння обох пiдходiв вiдзначається ефективiсть аналiтичного розв'язку задачi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська