В.П.Яценко, В.В.Александров
Вимiрювання сили Магнуса при помірних числах Рейнольдса

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.83-87
Виконанi вимiрювання сили Магнуса, яка дiє на сферичне тiло, що обертається у повiтряному потоцi. Встановлене на аналiтичних вагах дослiджуване тiло приводилося в обертання й обдувалося потоком заданої швидкостi. Вимiрювався розбаланс ваг, викликаний силою Магнуса, i визначалася величина коефiцiєнта CM у формулi Рубiнова-Келлера. Встановлено залежнiсть коефiцiєнта CM вiд двох чисел Рейнольдса Rew i Rep у дiапазонi 590<Rew<45000, 360<Rep<13500. При постiйному Rep iз зростанням Rew значення CM зменшується, а при Rew=const iз збiльшенням Rep CM збiльшується, наближаючись при малих Rew до величини, визначеної Рубiновим i Келлером. З використанням отриманих результатiв i вiдомих лiтературних даних отримана узагальнююча формула для коефiцiєнта CM.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська