В.В.Яковлев
Двовимiрні моделі планової трансформацiї хвиль в рiдинi змiнної глибини

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.119-125
На основi процедури Галеркiна по виключенню "нехвильової" координати розроблена методика побудови квазiтрьохвимiрних моделей трансформацiї хвиль в рiдинi обмеженої змiнної глибини. З її допомогою загальна трьохвимiрна лiнiйна задача зведена до розв'язку системи N двовимiрних в планi диференцiйних рiвнянь в частинних похiдних. В окремому випадку N = 1 отримано рiвняння трансформацiї хвиль для малих та досить великих нахилiв дна, якi були ранiше отриманi Беркгофом та автором методом осереднення по глибинi. Показано, що введення вагової функцiї в процедуру Галеркiна надає змогу значно покращити ступiнь наближення спрощеної моделi до фiзично обгрунтованих результатiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська