Н.Ф.Пацегон, Л.Н.Попова
Хвильові структури в магнiтнiй рiдинi

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.58-66
Дослiджуються умови виникнення та стiйкостi естацiонарних структур типу хвилi перемикання в магнiтнiй рiдинi зi змiнною мiкроструктурою. Встановлено iснування трьох типiв магнiтних рiдин: рiдини, нестiйкi в будь-якому магнiтному полi, та рiдини, для яких в деякому iнтервалi значень напруженостi магнiтного поля iснує один або два асимптотично стiйких врiвноважених стани вiдповiдно. Для останнiх двох типiв рiдин виявлено виникнення хвильових структрур типу хвиль перемикання, поширення яких приводить до переходу елементiв середовища з метастабiльного стану в абсолютно стiйкий.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська