Д.А.Галіцин, В.А.Троценко
Коливання рідини в рухомому прямокутному контейнері з пружними перегородками

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.11-23
В лiнiйнiй постановцi задачi побудовано математичну модель плоскопаралельного руху твердого тiла iз порожниною у формi прямокутного паралелепiпеду, яка мiстить iдеальну рiдину та пружнi перегородки. Сформульовано основнi граничнi задачi гiдропружностi, розв'язки яких визначають параметри такої моделi. Запропоновано методику для побудови наближених розв'язкiв одержаних задач, яка враховує диференцiальнi властивостi шуканих функцiй на кромках перегородок. Наведено аналiз гiдродинамiчної взаємодiї пружнiх перегородок iз рiдиною при вiльних та вимушених коливаннях системи, що розглядається.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська