Г.О.Воропаєв, Н.В.Розумнюк
Чисельне моделювання турбулентних течій на податливих поверхнях

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.23-34
Одержано замкнуту систему рiвнянь, якi описують гiдродинамiчну взаємодiю турбулентного пограничного шару з в'язкопружною поверхнею, що деформується, яка моделює шкiру китоподiбних. Розроблено узагальнення гiпотез замикання для механiзмiв перерозподiлу турбулентної дифузiї (третi моменти) в рiвняннях переносу для других моментiв. Запропонованi апроксимацiї граничних умов вiдображають енергетичний обмiн через деформовану поверхню мiж турбулентним пограничним шаром та в'язкопружним шаром. Визначено дiапазон змiни механiчних та геометричних параметрiв в'язкопружних покриттiв як функцiю швидкостi потоку, в якому можливо знижувати опiр тертя. Одержано чисельнi результати, якi дозволяють пояснити ефект зниження опору тертя у гiдробiонтiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська