А.Н.Трофимчук, А.М.Гомілко, О.А.Савицький
Горизонтально-обертальні коливання жорсткого штампа на двофазній пористопружнiй основi

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.70-78
Дослiджуються гармонiчнi коливання жорсткого штампа на в'язкопористопружнiй основi, що насичена рiдиною пiд дiєю на штамп горизонтальної сили або моменту. Для визначення перемiщень основи використовуються рiвняння моделi Бiо двофазного середовища, що враховують iнерцiйну i в'язку взаємодiю фаз. Методом ортогональних полiномiв система парних iнтегральних рiвнянь контактної задачi (при дренованому контактi зi зчепленням жорсткого штампа i твердої фази двофазного середовища) зведена до нескiнченої системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. При чисельному розв'язку знаходяться силовi i кiнематичнi характеристики коливань штампа i розподiл контактних напружень у твердiй фазi. Дослiджено залежнiсть величин, що аналiзуються, вiд проникностi матерiалу основи (пiвплощини).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська