І.Т.Селезов, М.В.Мирончук
Генерацiя поверхневих гравітаційних хвиль двома зануреними витоками

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.59-63
Дослiджується генерацiя поверхневих хвиль, викликаних набiганням однорiдного потоку на систему з двох витокiв, занурених в рiдину скiнченої глибини. Тривимiрна задача в лiнiйнiй постановцi розв'язується за допомогою методу мультипольних розкладiв. Отримано точнi розв'язки в iнтегральнiй формi для потенцiалу швидкостей та вiдхилення вiльної поверхнi. За допомогою чисельної процедури на основi методу Сiмпсона зроблено розрахунки для вiдхилення вiльної поверхнi. Дослiджується залежнiсть форми вiдхилення вiльної поверхнi вiд числа Фруда та вiдстанi мiж витоками.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська