Г.Ф.Золотенко
Розрахунок потенцiалiв Стокса-Жуковського в динаміці відносного руху рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.44-51
Дослiджуються питання нелiнiйної динамiки рiдинних вантажiв рухомих транспортних засобiв (наливних суден, лiтальних апаратiв та iн.). Вивчається найбiльш загальний випадок, коли об'єкт, що несе рiдину, здiйснює довiльнi поступальнi та кутовi рухи, а заповнена рiдиною порожнина має довiльну форму. Розгляд проводиться у рамках моделi iдеальної нестисливої однорiдної рiдини, що має вiльну поверхню та здiйснює абсолютний невихрoвий рух в однорiдному полi сил тяжiння. Головна увага придiляється задачi, яка тут постає, про визначення потенцiалiв Стокса-Жуковського за умов нелiнiйних хвильових рухiв вiльної поверхнi рiдини. Запропоновано пiдхiд до її розв'язання у найбiльш загальнiй постановцi. Побудовано потенцiали Стокса-Жуковського у конкретному практично важливому випадку прямокутного бака iз кришкою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська