Д.А.Галіцин, В.А.Троценко
До розрахунку частот i приєднаних мас рiдини в прямокутному контейнері з перегородками в поперечній площині його симетрії

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.20-27
Пропонується методика визначення гiдродинамiчних коефiцiєнтiв рiвнянь руху твердого тiла, що має порожнину у формi прямокутного паралелепiпеду, при його поперечних рухах. Дана методика базується на розв'язаннi основних граничних задач модифiкованим методом спряження розв'язкiв та враховує особливостi в перших похiдних вiд шуканих функцiй на кромках перегородок. Наводиться аналiз ефективностi алгоритму та деякi числовi результати розрахунку частот i приєднаних мас рiдини в розглядуванiй порожнинi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська