Є.О.Гаев
Пульсуюча ламінарна течія в каналі з легкопронизливою шорсткістю бiля стiнок

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.3-10
Розглянута задача про нестацiонарний рух в'язкої рiдини на стабiлiзованiй дiлянцi плоского каналу пiд впливом тиску, що гармонiчно змiнюється, у випадку присутностi бiля його стiнок легкопронизливої шорсткостi, ЛПШ (тобто шару з розподiленою масовою силою, що залежить вiд локальної швидкостi рiдини). За аналiтичним розв'язком в комплексних числах побудованi змiнюванi за часом розподiли швидкостi та тертя у вiдсутностi та присутностi ЛПШ. Знайдена суттєва рiзниця у впливi ЛПШ на пульсуючий потiк в залежностi вiд частоти змiни тиску. Результати можуть бути використанi у пневмо- чи гiдроавтоматицi та в бiомеханiцi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська