Є.І.Нікіфорович
Асимптотичні просторово-часовi властивостi ламінарних пограничних шарiв над викривленими поверхнями

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.38-51
Дослiджується вплив вiдцентрових сил на перехiднi процеси в ламiнарних пограничних шарах i просторово-часовi характеристики їх дво- та тривимiрних вихрових структур. Заради простоти радiус кривизни R поверхнi, що обтiкається, вважається постiйним i вважається, що число Рейнольдса ReR=RU0n є великим. Використовуючи методи зрощування асимптотичних розкладань з малим параметром, що дорiвнює зворотному числу Рейнольдса, отриманi дво- та тривимiрнi рiвняння пограничного шару i запропонованi сценарiї його рзвитку в термiнах просторово-часових масштабiв вихрових структур. Зокрема, дослiдженi просторово-часовi властивостi дво- та тривимiрних пограничних шарiв в залежностi вiд визначальних параметрiв задачi. Формалiзовано та обгрунтовано поняття сприйнятливостi для даного клaсу задач.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська