Д.Б.Куриляк, В.О.Лисечко
Дифракція плоскої акустичної хвилі на напівнескінченному м'якому конусі зі зрізаною вершиною

Акустичний вісник, Том 16 № 4, (2013-2014) с.33-41
Отримано розв'язок задачі дифракції плоскої акустичної хвилі на напівнескінченному м'якому конусі зі зрізаною вершиною при його осьовому опроміненні. Задачу розв'язано відносно скалярного потенціалу швидкості дифрагованого поля методом часткових областей. З використанням умови спряження полів отримано суматорні рівняння, які за допомогою методу аналітичної регуляризації зведено до нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь другого роду. Отримана система допускає розв'язок із заданою точністю методом редукції. Досліджено характеристики поля при різних значеннях геометричних параметрів і частоти. Достовірність числових даних підтверджується їхнім співставленням з результатами, отриманими іншими авторами для деяких часткових випадків.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
акустична хвиля, зрізаний конус, діаграма спрямованості, потужність випромінювання, аналітична регуляризація
МОВА ТЕКСТУ: українська