В.Г.Карнаухов, В.І.Козлов, В.М.Січко, А.В.Завгородній
Вплв фізичної нелінійності на резонансні коливання й дисипативний розігрів жорстко опертої товстостінної в’язкопружої циліндричної панелі

Акустичний вiсник, Том 13 № 2, (2010) с.28-33
Досліджено вплив фізичної нелінійності на динамічні характеристики товстостінної в'язкопружної циліндричної панелі з жорстким защемленням торців при дії на неї зовнішнього рівномірного гармонічного поверхневого тиску. Для моделювання термомеханічної поведінки в'язкопружного матеріалу використано концепцію комплексних характеристик. Фізична нелінійність обумовлена залежністю властивостей матеріалу від температури й нелінійною залежністю дисипативної функції від температури й деформацій, а також зв'язаністю механічних і теплових полів. Для розв'язку задачі використано ітераційну процедуру в поєднанні з методом скінченних елементів. Розраховано залежності амплітуди, температури і коефіцієнта демпфірування від частоти при коливаннях панелі на першій згинній моді. Показано, що фізична нелінійність суттєво впливає на вказані динамічні характеристики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
в’язкопружність, вимушені коливання, шаруваті оболонки, фізична нелінійність, дисипативний розігрів, нестійкість, метод скінченних елементів
МОВА ТЕКСТУ: російська