Г.А.Воропаєв, Я.В.Загуменний
Динамічні й кінематичні характеристики в’язкопружного шару змінної товщини під дією імпульсного навантаження

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.29-37
У результаті чисельного розв'язання двовимірної нестаціонарної задачі про коливання ізотропного в'язкопружного шару змінної товщини і скінченної довжини під дією локального імпульсного навантаження визначені кінематичні та динамічні характеристики шару як функції часу при різних геометричних і механічних параметрах покриття. Досліджені залежності динамічної шорсткості поверхні, а також швидкості коливання поверхні в'язкопружного покриття від його механічних властивостей та геометрії. Вивчено поведінку в часі для кінетичної, потенційної енергій, енергії, яка сприймається та поглинається покриттям. Визначені співвідношення параметрів в'язкопружного шару та навантаження, при яких величиа сприйнятої енергії зовнішнього імпульсного збурення є максимальною.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нестаціонарні коливання, імпульсне навантаження, в’язкопружний шар, змінна товщина, сприйнята енергія, поглинена енергія
МОВА ТЕКСТУ: російська