В.Т.Грінченко, В.В.Кріжановський, В.В.Кріжановський (мол.)
Модельні оцінки потенціальної ефективності виявлення коаксіальних неоднорідностей всередині стінки скінченної циліндричної труби

Акустичний вiсник, Том 7 № 2, (2004) с.42-54
Проведено оцінку ефективності виявлення коаксіального неоднорідного шару всередині стінки скінченної циліндричної труби за акустичним полем, збудженим некогерентним осесиметричним джерелом на внутрішній поверхні труби і зареєстрованим п'єзосенсорами на її зовнішній бічній стінці. Інформативними параметрами неоднорідності є товщина і густина шару, а також швидкість поширення акустичних коливань і їхнє затухання у ньому. Записано структуру поля коливальної швидкості, зареєстрованого на зовнішній бічній стінці шаруватої труби. Сформульовано статистичну задачу виявлення сигналу від шару-неоднорідності на тлі некорельованої завади. За інформативну статистичну характеристику правила взаємна спектральна щільність потужності акустичного поля у заданій системі просторово рознесених точок прийому на поверхні труби. Оцінка ефективності виявлення провадилася за критерієм Неймана-Пірсона. Представлено залежності ефективності виявлення неоднорідного шару від його товщини й акустичних параметрів. Розглянуто вплив просторової довжини джерела, числа точок прийому, їхнього розміщення і смуги частот сигналу на ефективність виявлення неоднорідного шару. Досліджена модельна ситуація, відображає деякі характерні риси формування й поширення акустичних сигналів у респіраторному тракті людини з патологічними змінами тканин легень.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
коаксіальний неоднорідний шар, пьезосенсор, швидкість поширення акустичних коливань та затухання у шарі, критерій Неймана-Пірсона, патологічні зміни тканин легень
МОВА ТЕКСТУ: російська