С.О.Папков, Ю.І.Папкова, О.О.Ярошенко
Моделювання нерівностей шарів дна в гiдроакустичному хвилеводі на основі методу нормальних мод

Акустичний вісник, Том 5 № 3, (2002) с.61-71
Наведено аналітико-чисельний алгоритм розрахунку гідроакустичного хвилеводу з параметрами, які істотно змінюються по трасі. При побудові розв'язку передбачалась можливість декомпозиції області хвилеводу на елементарні підобласті, в яких потенціал швидкості будується у вигляді суми нормальних мод з невизначеними коефіцієнтами. Відносно останніх отримано нескінченну систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Наведені приклади чисельних розрахунків. Показане задовільне узгодження результатів з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гiдроакустичний хвилевiд, змiннi параметри, нерiвне дно, метод часткових пiдобластей
МОВА ТЕКСТУ: російська