В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Особливості поширення хвиль у заповнених рідиною циліндрах з піддатливими стінками

Акустичний вісник, Том 4 № 3, (2001) с.22-33
Представлено дані про властивості нормальних хвиль в складеному пружно-рідинному циліндричному хвилеводі. Вважається, що швидкість зсувних хвиль у матеріалі циліндра менша за швидкість звуку в ідеальній рідині, яка заповнює циліндр. Дисперсійні властивості нормальних хвиль визначені на основі аналізу дисперсійного рівняння, побудованого з використанням повної системи рівнянь динамічної теорії пружності для опису деформування циліндра та хвильового рівняння для заповнюючої рідини. Такий підхід дозволив провести аналіз взаємодії хвильових рухів у пружній оболонці й рідинному ядрі в широкому діапазоні частот та довжин хвиль. Наведено дані про кінематичні та енергетичні характеристики нормальних хвиль. Запропоновано методику систематизації даних про дисперсійні властивості нормальних хвиль на основі виділення парціальних підсистем. Одержані результати порівняно з даними для хвилеводу з відносно жорстким пружним циліндром, для якого швидкість зсувних хвиль в матеріалі циліндра більша, ніж швидкість звуку в рідині. Встановлено існування суттєвих відмінностей в характеристиках процесу взаємодії хвиль у циліндрі й рідині для випадків жорстких і піддатливих матеріалів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружно-рiдинний хвилевiд, дисперсiйна характеристика, парцiальна пiдсистема
МОВА ТЕКСТУ: російська