Ю.А.Карпачов, В.А.Троценко, Ю.В.Троценко
Власні неосесиметричні коливання циліндричної оболонки з приєднаним твердим тілом

Акустичний вісник, Том 4 № 1, (2001) с.44-59
Розглянута тонкостінна циліндрична оболонка з приєднаним абсолютно твердим тілом на одному з її торців. З використанням рівнянь технічної теорії оболонок сформульована задача про вільні неосесиметричні коливання розглянутної системи. На основі варіаційного методу запропоновано наближений розв'язок спектральної задачі з параметром, що входить як у рівняння, так і в граничні умови. Для порівняно довгих оболонок наведена спрощена постановка вихідної задачі, яка допускає побудову її точного розв'язку. Наведені результати розрахунків, аналіз запропонованого алгоритму та встановлені межі застосування наближеної постановки задачі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
тонкостiнна цилiндрична оболонка, технiчна теорiя оболонок, варiацiйний метод, спектральна задача
МОВА ТЕКСТУ: російська