В.І.Гуляєв, Г.М.Іванченко, П.З.Луговой, О.В.Яковенко
Кінематика взаємодії ударної хвилі з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних середовищ

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.72-80
Вивчення взаємодії ударної хвилі з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ з різними механічними властивостями пов'язується з постановкою двох задач: побудовою фронтів вбитих та заломлених ударних хвиль і визначення інтенсивностей польових функцій в їх околі. Перша з цих задач - чисто кінематична, друга - динамічна. Для їх розв'язку використовується нульове наближення променевого методу, пов'язане з введенням променевої системи координат, одна з координатних поверхонь якої співпадає з фронтом ударної хвилі, який трансформується. Аналіз перебудови системи променів і фронтів в околі поверхні розділу середовищ здійснюється на основі локально-плоского підходу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
ударна хвиля, анiзотропнi середовища, закон Снелiуса, особливостi хвильових фронтiв, каустики
МОВА ТЕКСТУ: російська