В.М.Сеймов
Нестаціонарні контактні задачі для циліндра в шарі рідини на пружньому напівпросторі

Акустичний вісник, Том 2 № 4, (1999) с.58-68
Розглянуто нестаціонарну задачу для циліндра, що взаємодіє з шаром стисливої рідини та пружним півпростором при силових або кінематичних граничних умовах. Розв'язано систему диференційних рівнянь, які описують хвильові процеси у шарі рідини та пружньому напівпросторі, згинні коливання циліндра. Використано методи інтегральних перетворень Лапласа і Ханкеля, ортогональних поліномів, координатних функцій, колокацій. В області зображень Лапласа задачі зведено до системи алгебраїчних рівнянь. Обернення виконано чисельно за допомогою інтеграла Фур'є. Отримано рішення гармонічних і нестаціонарних задач для горизонтальних та кутових коливань жорсткого циліндра та згинних коливань пружного циліндра. Для випадку горизонтальних коливань жорсткого циліндра під дією горизонтальної сили проведено чисельний аналіз. Виявлено залежність реакції основи, переміщення і рівнодійної гідродинамічного тиску на циліндр від часу при нестаціонарних навантаженнях. Встановлено залежність шуканих функцій від висоти шару рідини та маси циліндра. Задачі становлять інтерес при дослідженнях і розрахунках коливань морських платформ під дією хвильових, льодових і сейсмічних навантажень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
контактна задача, нестацiонарне навантаження, коливання морських платформ
МОВА ТЕКСТУ: російська