А.Ф.Улітко
Спряжені хвильові процеси в п'єзокерамічних тілах при електричному розряді

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.60-73
На основі узагальнення теорії розряду конденсаторів Ромпе-Вайцеля сформульовано крайові задачі нестаціонарного деформування п'єзокерамічних тіл при електричному розряді. Проведено детальний аналіз хвильового поля у циліндричному іскровому генераторі при розряді. Вивчено закономірності зміни імпульсного струму та різниці електричних потенціалів у процесі розряду і в наступні моменти часу. Дано співставлення результатів, які отримані на основі узагальнення теорії розряду конденсаторів, з результатами, що були отримані раніше при застосуванні теорії миттєвого розряду.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п'єзокерамiка, електричний розряд, теорiя Ромпе-Вайцеля, нестацiонарне деформування
МОВА ТЕКСТУ: російська