Ю.А.Морозов, Г.Я.Попов
Аналіз хвильового поля, яке впромінюється центром обертання в необмеженому пружному середовищі, що послаблене скінченною цилiндричною трiщиною

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.50-59
Проблему дослідження хвильового поля у вказаному середовищі за допомгою метода розривних розв'язків зведено до одновимірного інтегро-диференційного рівняння на скінченному інтервалі. Для його наближеного розв'язку використано метод ортогональних многочленів, який, у свою чергу, зводить проблему до розв'язку нескінченної системи алгебраїчних рівнянь. Останню розв'язано за допомогою метода редукції, обгрунтування якого наводиться. На основі отриманого розв'язку побудовано діаграму напрямленості у дальній зоні за тріщиною і підраховано коефіцієнт інтенсивності напружень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
цилiндрична трiщина, центр обертання, генерацiя звуку, коефiцiєнт iнтенсивностi напружень
МОВА ТЕКСТУ: російська