В.В.Гавриленко
Плоска несиметрична задача удару твердого тупого клина об поверхню стисливої рідини

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.22-30
Розглянуто плоску задачу вертикального удару об поверхню стисливої рідини твердого тупого клина, грані якого нахилені до незбуреної поверхні рідини під різними кутами. Розв'язок змішаної крайової задачі на основі методів інтегральних перетворень Лапласа по часу, розділення змінних, розкладу в ряди Фур'є по косинусам і синусам зведено до розв'язку нескінченної системи лінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду відносно коефіцієнтів розкладу гідродинамічного тиску в ряд Фур'є. У чисельному прикладі для клинів різної маси, що занурюються з різними кутами кілеватості, наведено залежності від часу гідродинамічної сили, момента реакції, кута асиметрії та чисел Маха граней клина.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
тупий клин, вiльна поверхня рiдини, асиметричний удар
МОВА ТЕКСТУ: російська