K.Cabanska-Placzkiewicz
Вiльнi зв'язанi коливання системи двох в'язко-пружних балок, зв'язаних в'язкопружним шаром

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.3-10
Запропоновано аналітичний метод розв'язку задачі про вільні коливання системи, складеної з двох в'язко-пружних балок, сполучених за допомогою в'язко-пружного проміжного шару. Вільні коливання описувались з використанням однорідної системи спряжених диференційних рівнянь у частинних похідних. Після розділення змінних у диференційних рівняннях було розв'язано граничну задачу і отримано дві комплексні послідовності: послідовність частот та послідовність мод вільних коливань. Продемонстровано властивість ортогональності комплексних мод вільних коливань. Полігармонічні вільні коливання розкладались у комплексні ряди Фур'є відносно компплексних власних функцій, коефіцієнти при яких визначаються початковими умовами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
в'язко-пружна балка, вiнклерiвська основа, комплекснi моди
МОВА ТЕКСТУ: англійська