О.Я.Калюжний
Алгебраізація задач акустичної томографії середовища з використанням головних інформативних компонент

Акустичний вісник, Том 1 № 4, (1998) с.19-32
Показано можливість підвищення ефективності розв'язання задач акустичної томографії за рахунок представлення поля параметрів середовища, які підлягають відновленню, у скінченновимірному базисі спеціального вигляду. В основу пропонованого підходу покладені екстремальні властивості власних функцій інформаційного оператора Фішера. Побудований на основі цих функцій базис представлення поля характеристик середовища забезпечує мінімізацію помилки їх відновлення. Встановлено існування оптимальної розмірності базису, який при заданих умовах проведення томографічного експерименту забезпечує максимальну точність вимірювань. Сформульовано критерій для добору оптимальних базисних функцій, який враховує як флуктуаційну, так і систематичну складові результуючої похибки. Запропоновано проекційний підхід до побудови базису, який сполучає переваги чисто фізичного опису (наочність, економічність) з перевагами статистико-інформаційного підходу (мінімізація помилок). Досліджено структуру інформаційних операторів для типових моделей поля вимірювального сигналу. Ефективність запропонованого методу проілюстровано на прикладах з області акустичної томографії океану.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
акустична томографiя океану, iнформацiйний оператор Фiшера, мiнiмiзацiя похибки
МОВА ТЕКСТУ: російська