В.В.Крижановський
Статистична оцінка акустичних параметрів респіраторного тракту людини

Акустичний вісник, Том 1 № 1, (1998) с.40-51
Розглянуто статистичний підхід до розв'язання задачі оцінки акустичних параметрів респіраторного тракту людини. Виконаний синтез і аналіз алгоритмів оцінювання в складних завадових умовах, враховуючих присутність серцевих тонів. Показано, що придушення завади серцевих тонів може бути забезпечене за допомогою компенсаційних каналів, сформованих з урахуванням кореляційних характеристик завади у частотній чи часовій областях. Визначені основні процедури обробки вхідних сигналів і способи одержання необхідних для їхньої реалізації даних. Досліджено потенційну ефективність алгоритмів для ряду моделей функцій просторової кореляції джерел шумів дихання. Відзначено, що при великих відношеннях сигнал/завада дисперсія оцінок вимірюваних акустичних параметрів мало чутлива до зміни вигляду функції просторової кореляції джерел шумів дихання. Наведено результати експериментальних досліджень з оцінки швидкості поширення звуку в паренхімі легень. Показано, що розроблений алгоритм забезпечує формування незміщеної оцінки швидкості звуку, яка добре узгоджується з відомими експериментальними даними для паренхіми легень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
респiраторний тракт, завада серцевих тонiв, функцiя просторової кореляцiї, швидкiсть звуку в паренхiмi
МОВА ТЕКСТУ: російська