Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 1 (73) № 1
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-11
[UKR]

В.О.Горбань, I.М.Горбань
Дослiдження динамiки вихрових структур в кутовiй областi та поблизу поверхнi з заглибленням
12-19
[UKR]

Л.М.Духневич, М.А.Приходько, В.О.Ткаченко, В.В.Яковлев
Еволюцiя газової бульбашки з урахуванням дифузiї i коагуляцiї
20-25
[RUS]

С.К.Киселев, О.Я.Олійник
Гiдродинамiчна модель фiльтрування при очисткі підземних вод від сполук заліза
26-34
[RUS]

С.І.Кріль, В.П.Берман
Рівняння турбулентної течії сумiші газу i твердих часток
35-37
[RUS]

В.В.Мелешко, А.М.Гомілко
Двовимipна течiя Стокса у напiвкpузi
38-51
[RUS]

Є.І.Нікіфорович
Асимптотичні просторово-часовi властивостi ламінарних пограничних шарiв над викривленими поверхнями
52-63
[RUS]

В.В.Нікішов, В.І.Hікішов
Спектр турбулентних флуктуацiй оптичного показника заломлення морської води
64-72
[UKR]

Р.В.Ольховський, О.Г.Стеценко
Внутрiшнi хвилi за локальним збуренням при його слабонестацiонарному русi в стратифiкованiй рiдинi скiнченої глибини
73-78
[RUS]

В.Л.Поляков
Нелiмiтований приплив поживних елементiв до сукупностi коренiв
79-97
[RUS]

Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, С.І.Путілін
Нестацiонарні процеси при суперкавiтацiйному русi тiл
98-101
[RUS]

М.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Гвинтовий аналог потенцiйного обтiкання сфери
102-109
[RUS]

І.Т Селезов
Розповсюдження нелінійних неусталених поверхневих гравітаційних хвиль над нерiвним дном