Ю.В.Канарська, В.C.Мадеріч
Модель дiї струменiв судових рушiїв на дно і береги

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.27-32
Представлена чисельна трьохвимiрна негiдростатична гiдродинамiчна модель з вiльною поверхнею, яка розроблена для моделювання стiйкостi дна та берегiв пiд дiєю струменiв судових гвинтових рушiїв. На вiдмiну вiд усiх вiдомих моделей, вона описує трьохвимiрнi поля швидкостi, генерованi судовими рушiями, iнтенсивнiсть та iнтегральний масштаб турбулентностi у данiй розрахунковiй областi з довiльним рельєфом дна та формою берегiв. Модель описує як ближню, так i дальню зони струменю за гвинтом. Обраховуються змiннi у часi та просторi придоннi напруги тертя, якi викликають ерозiю дна та пошкоджують природне середовище iснування органiзмiв на днi. Результати розрахункiв спiвставленi з даними лабораторних експериментiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська