В.Л.Поляков
Механiчна суфозiя у дренованому грунтi

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.60-73
На основi математичної моделi механiчної суфозiї у двофракцiйному незв'язному грунтi розглядається розвиток у ньому фiльтрацiйних деформацiй. Суфозiйний процес iнiцiюється дренажем, який дiє у рiзних режимах. Отримано рiвняння для швидкостi води при змiнi вмiсту твердої фази грунту. Знайдено точний розв'язок неусталеної задачi при постiйнiй витратi дрени Q i встановлена наявнiсть в областi деформацiї двох характерних зон. У випадку змiнного Q численнi розрахунки виконанi, виходячи з чисельного розв'язку характеристичної системи. Детально проаналiзованi змiни найважливiших фiзико-механiчних характеристик. Спираючись на модифiковану формулу Козенi-Кармана, оцiнено вiдносне збiльшення проникностi, яке обумовлене перерозподiлом i виносом суфозiйних частинок.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська