В.В.Нікішов, В.В.Олексюк
Розповсюдження свiтла в турбулентному водяному середовищi

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.52-59
У наближеннi геометричної оптики вивчаються статистичнi характеристики свiтлової хвилi, що поширюється в турбулентному водяному середовищi, флуктуацiї показника заломлення якої визначаються флуктуацiями температури i солоностi. Для локально однорiдної та iзотропної турбулентностi використовувалася модель спектра флуктуацiй показника заломлення Eк, що розроблена на основi моделi Коррсина-Пао, яка була отримана для температурного спектра. Показано, що в залежностi вiд внеску температурних i солоносних флуктуацiй у флуктуацiї показника заломлення структурна функцiя фази i сума поздовжньої i поперечної кореляцiйних функцiй кутiв приходу свiтлової хвилi мають iстотнi змiни: виникають локальнi опуклостi, якi обумовленi наявнiстю локальних экстремумiв у спектрi Eк, змiнюється форма кривих.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська